logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari del 6 de juny de 2024
documentos
Documents
firmas
Signatures
Descarregar
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
2 intervencions
foto
(00:00:33)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:00:47)
Copiar URL
2 intervencions
foto
(00:00:53)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:00:59)
Copiar URL
23 intervencions
3 intervencions
foto
(00:09:09)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:10:04)
Copiar URL
foto
(00:10:10)
Copiar URL
3 intervencions
foto
(00:10:13)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:10:35)
Copiar URL
foto
(00:10:40)
Copiar URL
3 intervencions
foto
(00:10:42)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:11:53)
Copiar URL
foto
(00:11:58)
Copiar URL
8 intervencions
foto
(00:12:00)
Copiar URL
foto
(00:12:20)
Copiar URL
foto
(00:12:37)
Copiar URL
foto
(00:13:17)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:13:20)
Copiar URL
foto
(00:13:27)
Copiar URL
3 intervencions
foto
(00:13:29)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:13:44)
Copiar URL
foto
(00:13:49)
Copiar URL
3 intervencions
foto
(00:13:53)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:14:12)
Copiar URL
foto
(00:14:19)
Copiar URL
5 intervencions
foto
(00:14:28)
Copiar URL
foto
(00:14:43)
Copiar URL
foto
Votacions
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
(00:14:47)
Copiar URL
foto
(00:14:55)
Copiar URL
1 intervencions
foto
(00:14:57)
Copiar URL
1 intervencions
foto
(00:15:20)
Copiar URL
1 intervencions
foto
(00:15:24)
Copiar URL
1 intervencions
foto
(00:15:41)
Copiar URL
1 intervencions
foto
(00:15:48)
Copiar URL
39 intervencions
foto
(00:15:58)
Copiar URL
foto
(00:17:28)
Copiar URL
foto
(00:17:56)
Copiar URL
foto
(00:20:17)
Copiar URL
foto
(00:20:56)
Copiar URL
foto
(00:21:12)
Copiar URL
foto
(00:21:32)
Copiar URL
foto
(00:21:53)
Copiar URL
foto
(00:22:06)
Copiar URL
foto
(00:23:58)
Copiar URL
foto
(00:24:28)
Copiar URL
foto
(00:25:06)
Copiar URL
foto
(00:26:08)
Copiar URL
foto
(00:28:12)
Copiar URL
foto
(00:28:51)
Copiar URL
foto
(00:29:10)
Copiar URL
foto
(00:31:16)
Copiar URL
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
Ana Andrada Forés
Càrrec: Alcaldessa - Presidenta | COMPROMIS
foto
54 intervencions
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 27 de març de 2024
2. Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària urgent de 15 de maig de 2024
3. Aprovació, si és el cas, de la resolució de les al·legacions presentades als Estatuts del MACVAC inicialment aprovats i aprovació definitiva dels Estatuts d'aquest organisme autònom local (Expedient 290/2024)
4. Aprovació, si és el cas, de la classificació de l'Organisme Autònom Local Museu d’Art Contemporani Vicente Aguilera Cerni de Vilafamés, a l'efecte previst en la D.A. dotzena LRBRL (Expedient 602/2024)
5. Acord, si és el cas, sobre l'aprovació inicial del projecte de Reglament regulador del control horari i presència del personal al servei de l'Ajuntament de Vilafamés (Expedient 533/2024
6. Aprovació, si és el cas, de l'adhesió als Reglaments Smartvillages i Sostenibilitat Diputació de Castelló (Expedient 414/2024
7. Aprovació, si és el cas, de la modificació de crèdit 10/2024 en la modalitat de Suplement de crèdit núm. 3 (Expedient 568/2024)
8. Aprovació, si és el cas, de la modificació de crèdit 11/2024 en la modalitat de Crèdit extraordinari núm. 3 (Expedient 571/2024)
9. Despatx extraordinar
10. Retre compte de la correspondència i disposicions oficials rebudes
11. Retre compte de les resolucions de l'Alcaldia.
12. Retre compte Resolució de l’Alcaldia núm. 2024-0571, de 16 de maig, determinant els membres de la Corporació que exerciran els seus càrrecs en règim de dedicació parcial, després de l’acord del Ple de 15 de maig de 2024
13. Retre compte de l'informe sobre el compliment de l'estabilitat pressupostària 1T 2024
14. Retre compte de l'informe de morositat i periode mitjà de pagament 1T 2024.
15. Retre compte, d'acord amb l'article 118.4 LRLCV, de la contestació donada a les preguntes formulades pel Sr. Basevi en el ple del passat 27 de març
Raúl Forcadell i Garcia
Càrrec: Regidor | COMPROMIS
foto
11 intervencions
3. Aprovació, si és el cas, de la resolució de les al·legacions presentades als Estatuts del MACVAC inicialment aprovats i aprovació definitiva dels Estatuts d'aquest organisme autònom local (Expedient 290/2024)
7. Aprovació, si és el cas, de la modificació de crèdit 10/2024 en la modalitat de Suplement de crèdit núm. 3 (Expedient 568/2024)
16. Precs i preguntes
Abel Ibañez Mallasen
Càrrec: Portaveu | PSOE
foto
1 intervencions
16. Precs i preguntes
Mª Luisa Torlà Barrachina
Càrrec: Portaveu | PP
foto
10 intervencions
3. Aprovació, si és el cas, de la resolució de les al·legacions presentades als Estatuts del MACVAC inicialment aprovats i aprovació definitiva dels Estatuts d'aquest organisme autònom local (Expedient 290/2024)
7. Aprovació, si és el cas, de la modificació de crèdit 10/2024 en la modalitat de Suplement de crèdit núm. 3 (Expedient 568/2024)
10. Retre compte de la correspondència i disposicions oficials rebudes
16. Precs i preguntes
Mauricio Marzà Andreu
Càrrec: Regidor | PP
foto
8 intervencions
16. Precs i preguntes
Alejandro Basevi Prats
Càrrec: Regidor | PP
foto
5 intervencions
16. Precs i preguntes
Votacions
Càrrec: | AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
foto
10 intervencions
1. Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de 27 de març de 2024
2. Aprovació de l'acta de la sessió extraordinària urgent de 15 de maig de 2024
3. Aprovació, si és el cas, de la resolució de les al·legacions presentades als Estatuts del MACVAC inicialment aprovats i aprovació definitiva dels Estatuts d'aquest organisme autònom local (Expedient 290/2024)
4. Aprovació, si és el cas, de la classificació de l'Organisme Autònom Local Museu d’Art Contemporani Vicente Aguilera Cerni de Vilafamés, a l'efecte previst en la D.A. dotzena LRBRL (Expedient 602/2024)
5. Acord, si és el cas, sobre l'aprovació inicial del projecte de Reglament regulador del control horari i presència del personal al servei de l'Ajuntament de Vilafamés (Expedient 533/2024
6. Aprovació, si és el cas, de l'adhesió als Reglaments Smartvillages i Sostenibilitat Diputació de Castelló (Expedient 414/2024
7. Aprovació, si és el cas, de la modificació de crèdit 10/2024 en la modalitat de Suplement de crèdit núm. 3 (Expedient 568/2024)
8. Aprovació, si és el cas, de la modificació de crèdit 11/2024 en la modalitat de Crèdit extraordinari núm. 3 (Expedient 571/2024)
9. Despatx extraordinar
10. Retre compte de la correspondència i disposicions oficials rebudes
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT DE VILAFAMÉS
10
(00:00:58)
COMPROMIS
65
(00:19:34)
PP
23
(00:09:22)
PSOE
1
(00:00:37)